Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι μορφές διοίκησης είναι οι εξής:

Πλήρης Διοίκηση

    Είναι η Στρατιωτική εξουσία και ευθύνη ενός Διοικητή να εκδίδει διαταγές, να αναθέτει έργα και εν γένει να διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει υποτεταγμένους Σχηματισμούς
ή Μονάδες των Ε.Δ. Περιλαμβάνει κάθε πλευρά των Στρατιωτικών Επιχειρήσεων, των Διοικητικών θεμάτων και της υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας εντός της αποστολής του Διοικητή, που ασκεί πλήρη Διοίκηση.
 
Διοικητική Διοίκηση

    Είναι η εξουσία και ευθύνη ενός Διοικητή να χειρίζεται τα Διοικητικά θέματα των υποτεταγμένων Μονάδων του, όπως θέματα προσωπικού, υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας, προετοιμασίας προς πόλεμο και ετοιμότητας. Αποτελεί συνήθως τη μόνιμη μορφή διοίκησης και εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ έστω και αν κάποιες Μονάδες ενταχθούν σε ορισμένη επιχειρησιακή οργάνωση για την εκπλήρωση μιας αποστολής. Η «Διοικητική Διοίκηση» συμπληρούμενη από την «Επιχειρησιακή Διοίκηση» αποτελούν την «Πλήρη Διοίκηση».
 
Διοικητικός Έλεγχος


    Είναι η εξουσία η οποία μεταβιβάζεται σ’ ένα Διοικητή να ασκεί ορισμένα διοικητικά καθήκοντα ή συγκεκριμένη υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας. Στην ουσία είναι μία πολύ περιορισμένη μορφή «Διοικητικής Διοίκησης». Μια συνήθης μορφή «Διοικητικού Έλεγχου» είναι ο στρατονομικός έλεγχος. Με τον όρο «Διοικητικός Έλεγχος» εννοείται η υποστήριξη του προσωπικού μιας συστεγαζόμενης Μονάδας από πλευράς εγκαταστάσεων, φρούρησης, ενδιαίτησης, μισθοτροφοδοσίας και λοιπά θέματα Διοικητικής φύσης.
 
Επιχειρησιακή Διοίκηση

    Είναι η εξουσία ενός Διοικητή να αναθέτει αποστολές και έργα στις υποτεταγμένες Μονάδες του, να διαθέτει και να ανακατανέμει Μονάδες και δυνάμεις και να διατηρεί ή να μεταβιβάζει τον «Επιχειρησιακό Έλεγχο», την «Τακτική Διοίκηση» ή τον «Τακτικό Έλεγχο» αυτών. Δεν περιλαμβάνει την εξουσία και ευθύνη για χειρισμό των Διοικητικών θεμάτων, τα οποία παραμένουν στο Διοικητή που ασκεί τη «Διοικητική Διοίκηση». Η «Επιχειρησιακή Διοίκηση» αναφέρεται στο πλαίσιο των Στρατιωτικών επιχειρήσεων.
 
Επιχειρησιακός Έλεγχος

    Είναι η εξουσία η οποία εκχωρείται σ’ ένα Διοικητή να διευθύνει τις Μονάδες που του εκχωρούνται για την εκπλήρωση ειδικών αποστολών ή έργων που συνήθως μπορεί να περιορίζονται χρονικά ή τοπικά ή από πλευράς αρμοδιοτήτων. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναδιάταξης των Μονάδων που του εκχωρούνται και την εκχώρηση του τακτικού ελέγχου, πλην όμως δεν περιλαμβάνει τη εξουσία ανακατανομής δυνάμεων και Μονάδων ούτε την εξουσία και ευθύνη επί Διοικητικών θεμάτων και υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας.
 
Τακτική Διοίκηση

    Είναι η εξουσία η οποία ανατίθεται σ’ ένα Διοικητή να αναθέτει επί μέρους αποστολές ή έργα στις δυνάμεις που του εκχωρούνται υπό «Τακτική Διοίκηση», για την εκπλήρωση της αποστολής που του έχει ανατεθεί. Περιλαμβάνει την ευθύνη διεξαγωγής των επιχειρήσεων για την εκπλήρωση της ανατεθείσας αποστολής και τη δυνατότητα διατήρησης ή μεταβίβασης του τακτικού ελέγχου των εμπλεκομένων δυνάμεων.
 
Τακτικός έλεγχος


    Είναι η εξουσία η οποία ανατίθεται σ’ ένα Διοικητή να ασκεί λεπτομερειακή και συνήθως τοπική διεύθυνση και έλεγχο των κινήσεων ή ελιγμών των Μονάδων ή των δυνάμεων που του έχουν εκχωρηθεί και οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αποστολών ή των έργων που του έχουν ανατεθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου